ACTIVITY.GIF (6334 bytes)

ulinhead.gif (503 bytes)

Vietnamese History Class
Lớp Việt Sử Cận Đại dành cho các bạn trẻ
muốn t́m hiểu về lịch sử Việt Nam

Date: Start on Sunday June 17th, 2007 - Every Sunday for 6 weeks
Time: 2:00 pm - 5:00 pm
Place: Vietnamese Culture & Science Association Center
4615 Belle Park - Houston, TX 77072 - Tel: (281) 933-8118


The class will be started on June 17th, 2007 from 2:00pm - 5:00pm every Sunday, for 6 consecutive weekends.  Class Fee: $60 per person.  VCSA member pays $30/person. 

The class will be taught in bilingual by professor Truong Duy Nong.

To register please call 281-933-8118

Lớp Việt Sử Cận Đại nhằm mục đích giúp học viên t́m hiểu về lịch sử Việt Nam trong giai đoạn từ 1900 – 1975 được giảng dạy bằng song ngữ.

Lớp học sẽ do giáo sư Nông Duy Trường phụ trách.

COLORBAR.GIF (4491 bytes)

Send mail to vhkh@vhkhvn.org with questions or comments about this web site.
Copyright © 1997 The Vietnamese Culture & Science Association
Last modified: June 08, 2007